Регистрација сеоских домаћинстава, апартмана, кућа за одмор и соба за изнајмљивање


У циљу што једноставнијег рјешавања регистрације, сеоских домаћинстава, апартмана, соба за изнајмљивање и кућа за одмор Туристичка организација општине Лакташи објединила је све надлежне институције и у сарадњи са истима припремила смјернице за процес регистрације.
У прилогу се налазе линкови и остала документација надлежних институција, у вези са регистрацијом физичких и правних лица као пружаоца услуга смјештаја.
 
Облици регистрације:
 • Привредно друштво 
 • Предузетничка радња 
 • Физичко лице (без регистрације предузетничке радње)
1. Потписивање уговора са туристичком организацијом или агенцијом или неким другим правним лицем које је регистровано за обављање привредне дјелатности.
 
 
2. Документација потребна за АПИФ
 • Уговор са туристичком организацијом или агенцијом или неким другим правним лицем које  је регистровано за обављање привредне дјелатности.
 • Захтјев за издавање потврде о евидентирању уговора о пружању услуга у регистру физичких лица који пружају угоститељске услуге на селу, као и пружалаца 
 • Накнада за АПИФ за упис у регистар 35,00 КМ 
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УПЛАТНИЦЕ
 
Прималац: АПИФ Бања Лука   
Број раучуна:
                      562 099 000 115 03 32   Развојна Банка 
                      555 007 000 157 85 44   Нова Банка
                      567 162 190 020 80 29   Сбер Банка             
Сврха уплате: упис у Регистар сеоских домаћинстава
 • Лична карта лица које се уписује у регистар
 • Текући рачун лица које се уписује у регистар
 
3. Процес регистрације код Пореске управе Републике Српске
 • Физичка лица пружаоци услуга у угоститељству, која се евидентирају у нову евиденцију коју води АПИФ, нису дужна да се регистирују као предузетници код Пореске управе Републике Српске.
 • Запослена физичка лица, као и пензионери већ имају носиоца здравственог осигурања, и из тог разлога здравствено осигурање није потребно по том основу.
 • Подношење Пријаве за плаћање боравишне таксе у паушалном износу од 15,00 КМ на годишњем нивоу по лежају.
 • Подношење Образаца 1008 за аконтативно (мјесечно) плаћање, до 10-тог у мјесецу (за претходни мјесец) или подношење обрасца 1004 за плаћање на годишњем нивоу до 31.03. за претходну годину.
 • Порез на промет за регистровано сеоско домаћинство, апартман или смјештаја било које врсте,  износи 10% од пријављеног промета. 

ГОДИШЊА ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА ПОРЕЗ НА ДОХОДАК - ОБРАЗАЦ 1004 (.PDF)

 
Незапослена лица
 
Незапослена лица, немају носиоца осигурања, те се морају пријавити на Здравствено осигурање код Пореске управе Републике Српске. Подносе Пријаву 3100-пријава/одјава у ком наводе  основ осигурања, након пријаве 3100, подносе захтјев за електронску сертификацију. Уколико лице не жели електронску сертификацију, дужно је ангажовати књиговодствени биро да у име физичког лица подносе наведену пријаву. Пријава пореза на доходак подноси се на Образцу 1002 до 10-тог у мјесецу за претходни мјесец заједно са Пријавом за плаћање боравишне таксе. Здравствено осигурање се уплаћује путем опште уплатнице на један од рачуна буџета ПУРС-а. Основица за обрачун доприноса за лица која су обвезници доприноса по овом основу износи 30% од просјечне бруто плате у РС за претходну годину, а према посљедњем податку Републичког завода за статистику, стопа доприноса за здравствено осигурање износи 12%.
 
 
 
4. Након Пореске управе Репулике Српске, потребно је доставити документацију Служби за послове са странцима.
 
Документација која је потребна:
 • Захтјев за овјеру књиге странаца; 
 • Овјерена фотокопија Потврде о евидентирању уговора из АПИФА-а;
 • Такса у износу од 50,00 КМ;
 • Књига странаца;
 
Адреса: Ивана Ф. Јукића 7/II, Бања Лука
Телефон: 051213926
Е-пошта: tcbanjaluka@sps.gov.ba 
 
Пријава иностраног госта врши се на два начина
 
I). Попуњавањем картона за странце који попуњава власник домаћинства. Картон се састоји из два дијела са перфорацијом. Један дио, попуњен и овјерен печатом домаћинства предати госту како би могао изаћи из земље, а други дио доставити у полицијску станицу у року од 24 х по доласку иностраног госта и овај начин пријава се не плаћа, тзв. Бијели картон.
 
II) Електронска пријава иностраног госта у Служби за странце путем. 
  
 
5. Категоризација објекта 
 
Захтјев за категоризацију угоститељских објеката подноси се одјељењу за Привреду и друштвене дјелатности општине Лакташи.

 

Unset
Copyright © 2017 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛАКТАШИ
Powered by : BitLab